بروزرسانی: 6-9-1402
کارگاه های آموزشی مرکز

جدول زمانبندی کارگاه های آموزشی مرکز مشاوره دانشگاه

ویژه دانشجویان و اعضای کانون همیاران سلامت روان دانشگاه

ردیف

کارگاه آموزشی

زمان برگزاری

مکان برگزاری

جامعه هدف

سخنران

1

کارگاه تخصصی اهمال کاری

 

1401/12/16

ساعت :12 الی 14

مرکز مشاوره سلامت و سبک زندگی

دانشجویان

خانم سعادتی

2

کارگاه مهارت حل مسئله

 

1401/3/12

ساعت :12 الی 14

مرکز مشاوره سلامت و سبک زندگی

دانشجویان

خانم الیاسی

3

کارگاه اضطراب امتحان و شیوه های ارتقا مهارت مطالعه

 

1401/12/10  

ساعت :12 الی 14  

مرکز مشاوره سلامت و سبک زندگی

دانشجویان

خانم سعادتی

4

کارگاه سیگار دروازه ورود به اعتیاد

 

1402/01/22

ساعت :12 الی 14  

مرکز مشاوره سلامت و سبک زندگی

دانشجویان

خانم حنیفه لو

5

راهکار های پیشگیری و درمان ایدز

 

1401/9/01

ساعت :12 الی 14

مرکز مشاوره سلامت و سبک زندگی

دانشجویان

خانم الیاسی

6

کارگاه خود دوست داشتنی من

 

1402/02/13

ساعت :12 الی 14

مرکز مشاوره سلامت و سبک زندگی

دانشجویان 

خانم سعادتی

7

کارگاه ئنشاط اجتماعی

 

1402/02/18

ساعت :12 الی 14

مرکز مشاوره سلامت و سبک زندگی

دانشجویان

 

8

کارگاه مدیریت استرس

 

1402/08/29

ساعت :12 الی 14

مرکز مشاوره سلامت و سبک زندگی

دانشجویان 

خانم سعادتی

9

کارگاه مدیریت خشم

 

1402/08/03

ساعت :12 الی 14

مرکز مشاوره سلامت و سبک زندگی

دانشجویان

خانم چاوشی

10

کارگاه بهبود کیفیت خواب

 

1402/08/15

ساعت :12 الی 14

مرکز مشاوره سلامت و سبک زندگی

دانشجویان

خانم حنیفه لو

11

کارکاه خودآگاهی

 

1402/08/15

ساعت :12 الی 14

مرکز مشاوره سلامت و سبک زندگی

دانشجویان

خانم الیاسی

12

کارگاه مدیریت استرس

 

1402/08/22

ساعت :12 الی 14    

مرکز مشاوره سلامت و سبک زندگی

دانشجویان

خانم سعادتی

13

کارگاه مدیریت افکار و رفتار 

 

1402/08/06
ساعت :12 الی 14
مرکز مشاوره سلامت و سبک زندگی دانشجویان آقای قاسمی

بازدید امروز: 2