راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه:
پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن مرکز مشاوره سلامت و سبک زندگی    
مدیر مرکز مشاوره

شهبازی - پریوش
2311
کارشناس مرکز مشاوره

حنیفه لو - جمیله
4384
کارشناس مرکز مشاوره

محمدی - روژینا
2311